Förslag till nya stadgar Årsmöte 2016

1
STADGAR FÖR Valbo Ryr Kleva Fiberförening EKONOMISK FÖRENING
§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Valbo Ryr Kleva Fiberförening ekonomisk förening
§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl. a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
§ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Föreningen skall ha sitt säte i Munkedals kommun med Valbo Ryr, Kleva och Saltkällan med omnejd som verksamhetsområde.
§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen på ett av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om inträde prövas av styrelsen. Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.
§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 18.500 kronor för per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljas. 100 kronor betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. En insats återbetalas först ett år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap 1§ lagen om ekonomiska föreningar.
§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem skall årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
Föreningen har rätt att ta ut en anslutningsavgift för att ansluta en fastighet till föreningens kommunikationsnät. Föreningen har också rätt att fortlöpande ta ut en nätavgift som ersättning för att upprätthålla den anslutna fastighetens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs fortlöpande tillhandahåller nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter regleras i avtal som upprättas mellan föreningen och medlemmarna. Ersättningen för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.
§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>